Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 6 số 40: Participal Adjectives: ending in ‘-ed’ and ‘-ing’ (Tính từ phân từ: tận cùng bằng -ed và -ing)

12/14/2020 8:33:00 AM

Cùng bắt đầu bài học về Tính từ phân từ (Participal Adjectives) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Tính từ phân từ:

 • Định nghĩa tính từ phân từ
 • Tính từ phân từ kết thúc bằng -ed
 • Tính từ phân từ kết thúc bằng -ing
 • Danh sách những tính từ phân từ thường gặp

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Tính từ phân từ, đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

The program I watched on TV last night was so ______ that I fell asleep halfway through it.

 • bored
 • boring

Toni failed her driving test again. She was so _____.

 • disappointing
 • disappointed

Driving a bus all day is _____ than people think.

 • more tiring
 • more tired
 • the more tiring
 • the more tired

His alarm clock wouldn't stop ringing. He was _____. The sound was _____.

 • annoying / annoyed
 • annoyed / annoyed
 • annoyed / annoying
 • annoying / annoying

We aren’t _____ that he came first.

 • surprising
 • surprised
 • surprisingly
 • to be surprising

Many foreign tourists say that Ho Chi Minh city is _____ than Hanoi.

 • exciting
 • more exciting
 • excited
 • more excited

I have bought a present for my mother, and now I need some ______.

 • paper wrapper
 • wrap paper
 • wrapped paper
 • wrapping paper

Our children felt _____ when Tet holiday was coming near.

 • excitement
 • excited
 • excitedly
 • exciting

As she is so _____ with her present job, she has decided to leave.

 • satisfy
 • satisfied
 • satisfying
 • unsatisfied

Choose the underlined part that needs correction.

It is really sad how many people have the misconception that reading is bored.

 • really
 • how many
 • misconception
 • bored

Choose the underlined part that needs correction.

Jessie looked so frightened when she was in that white costume with long black hair.

 • so
 • frightened
 • in
 • long black hair

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

People are about all the different labels on food these days. (CONFUSE)

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

English is an and important subject. (INTEREST)