Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 6 số 44: Conjunctions: Contrasting (Mệnh đề/ Cụm từ chỉ sự tương phản)

12/25/2020 11:41:00 AM

Cùng bắt đầu bài học về Conjunctions: Contrasting (Liên từ chỉ sự tương phản) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Liên từ chỉ sự tương phản:

 • Giới thiệu chung về Liên từ chỉ sự tương phản
 • Cách dùng Liên từ chỉ sự tương phản: 'but', 'yet', 'although', 'though', 'even if'
 • Cách phân biệt liên từ 'although' và 'though'
 • Các cách diễn đạt sự tương phản khác

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Liên từ chỉ sự tương phản, đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 nhé!

_____ Jane has an exam tomorrow, she still watches TV.

 • Though
 • However
 • Therefore
 • Even

I passed the exam in spite of _____ no revision!

 • doing
 • I did
 • to do
 • I had done

_____ I love you, I can’t let you do whatever you like. 

 • Whatever
 • Whether
 • Despite
 • Much as
I tried to lift the table, _____ it was too heavy.
 • yet
 • so
 • for
 • as

Solar energy is not widely used _____ it is friendly to the environment.

 • since
 • although
 • in spite of
 • because of

_____ I sympathize with you, I can’t really do very much to help.

 • Because
 • While
 • But
 • Despite

Golf is a very fun sport; _____, it's very expensive.

 • consequently
 • otherwise
 • on the other hand
 • furthermore

Choose the underlined part that needs correction.

Despite of his age he still works very hard.

 • Despite of
 • his age
 • works
 • very hard

Choose the underlined part that needs correction.

Although she joined the company only a year ago, but she’s already been promoted twice.

 • joined
 • but
 • she’s
 • promoted

Choose the sentence that is closest in meaning to the following question.

Daisy arrived late, but she finished her work earlier than the others.

 • Daisy arrived late, so she finished her work earlier than the others.
 • Daisy finished her work earlier than the others because she arrived late.
 • Daisy finished her work earlier than the others although she arrived late.
 • Though Daisy arrived late, but she finished her work earlier than the others.

Complete the second sentence using the word given so that it has the same meaning to the first.

Despite knowing the area well, I got lost. (EVEN)

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

Although he has an American name, he is in fact French.

=> Despite ...........

Complete the second sentence so that it has the same meaning to the first.

In spite of his hard work, he couldn't earn enough money to afford a small house.

=> For all ..........