Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 10 số 6: Wh-questions (Câu hỏi với "Wh-")

10/8/2020 5:01:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Wh-/How Questions (Câu hỏi với từ để hỏi) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Câu hỏi với từ để hỏi:

 • Giới thiệu chung về câu hỏi với từ để hỏi
 • Câu hỏi không có trợ động từ
 • Câu hỏi phủ định
 • Một số lưu ý khác

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Câu hỏi với từ để hỏi đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 nhé!

These questions are informal. Change them into formal forms.

Example: What did she hit him with? (informal) => With what did she hit him? (formal)

1. Whom will she live with? => ?

2. What did you make that toy from? => ?

3. Which horse did he bet all his money on? => ?

4. What time do you usually go to work? => ?

5. Who are they talking to? => ?

- "______ our room this afternoon?"

- "Quynh, Duong and Linh."

 • Who did clean not
 • Who didn't clean
 • Whom didn't clean
 • Whom did clean not

"_____ are you going to travel to Ha Noi?" - "By train."

 • What
 • How
 • When
 • Where

How can I know _____ book is yours? They are so alike.

 • what
 • which
 • where
 • when

- Why are you interested in learning English?

- ____.

 • Because it helps me communicate with foreign friends.
 • I think I’m very good at English.
 • I’m attending an English club.
 • Because I’m studying at a primary school.

Khanh and Lan are talking about their new teacher.

- Khanh: “_____?”

- Lan: “He’s tall and thin with blue eyes.”

 • What does our new teacher look like
 • Who does our new teacher look like
 • How is our new teacher doing
 • What does our new teacher like

"______, Sir?" - "Fruit salad, please."

 • What would you like for dessert
 • What dessert you would like
 • How would you like for dessert
 • How dessert would like

My grandmother is learning ___ to use a smartphone.

 • where
 • what
 • when
 • how

She wondered _____ her father looked like now, after so many years away.

 • how
 • whether
 • that
 • what

Choose the underlined part that needs correction.

How do you go to see the dentist? – Once or twice a month.

 • How
 • see
 • Once
 • a month

Choose the underlined part that needs correction.

- How far did it take you to get to the airport yesterday?

- One hour.

 • How far
 • it
 • to get
 • the

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Make a question for the underlined part.

He wasn't happy because he broke up with his girlfriend.

Make a question for the underlined part.

Coldplay shot the video for A Sky Full Of Stars on the streets of Sydney.

Make a question for the underlined part.

Kim Campbell officially became the first female Prime Minister of Canada in 1993.