Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 10 số 23: Empty subject (Chủ ngữ giả)

11/10/2020 2:16:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Empty subjects (Chủ ngữ giả) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về Chủ ngữ giả:

 • Giới thiệu chung về Chủ ngữ giả
 • Cách sử dụng cấu trúc Chủ ngữ giả "It" và phân biệt Đại từ "It" và Chủ ngữ giả "It"
 • Cách sử dụng cấu trúc Chủ ngữ giả "There" và phân biệt Trạng từ "There" và Chủ ngữ giả "There"

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về Chủ ngữ giả đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 nhé!

_____ a clock in your classroom?

 • Are there
 • Is there
 • Have there
 • Has there

What does Sam usually do when _____ warm?

 • there’s
 • it’s
 • its
 • they ’re

_____ my neighbors who rescued me from the fire.

 • It is
 • It was
 • That is
 • This is

Make sure _____ is no traffic jam.

 • they
 • it
 • there
 • some

_____ comes a time when you have to make a decision and stick to it.

 • It
 • That
 • Then
 • There

_____ over 450 miles from San Francisco to Los Angeles.  

 • There was
 • There is
 • It was
 • It is

Choose the underlined part that needs correction.

On the Moon, no air because the moon’s gravitational field is too weak to retain an atmosphere.

 • On the moon
 • no air
 • the
 • too weak

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence (kéo từng từ/cụm từ về vị trí đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh).

Choose the sentence that is closest in meaning to the following sentence.

I last heard this song 10 years ago.

 • It has been 10 years when I have heard this song.
 • It was 10 years since I last heard this song.
 • It is 10 years since I last heard this song.
 • It is 10 years when I have heard this song.

Choose the sentence closest in meaning to the following sentence.

I find it useful to join the sports club.

 • Joining the sports club is not useful for me.
 • It is useful for me to join the sports club.
 • I used to join the sports club.
 • I never like joining the sports club.