Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 10 số 28: Past continuous tense (Thì quá khứ tiếp diễn)

11/18/2020 6:00:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Past Continuous Tense (thì Quá khứ tiếp diễn) ngay nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn xem trên điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, các bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về thì Quá khứ tiếp diễn:

  • Cấu trúc thì Quá khứ tiếp diễn
  • Cách dùng thì Quá khứ tiếp diễn
  • Các dấu hiệu của thì Quá khứ tiếp diễn
  • Cách thêm đuôi -ing vào các động từ
  • Các động từ không chia ở thì tiếp diễn

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về thì Quá khứ tiếp diễn, đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 nhé!

The sun _____ brightly when the adventurers set off from their cottage.

  • shined
  • were shining
  • was shining
  • would shine

At eight o'clock yesterday evening the plane _____ from Los Angeles to Sydney.

  • flew
  • had flown
  • has flown
  • was flying

Cinderella was working hard while her step-sisters _____ fun at the ball.

  • had
  • were having
  • have had
  • would have

When Dad entered the room, the kids _____ for their test the following week.

  • were studied
  • would study
  • were studying
  • had studied

My mom _____ about my room when she got there.

  • was always complaining
  • has always complained
  • would always complained
  • had always been complaining

What _____ when the fire alarm _____ off?

  • are you doing / will go
  • have you done / would go
  • were you doing / went
  • will you do / are going

Choose the underlined part that needs correction.

While the teacher was explaining the sum on the blackboard, the children threw paper airplanes around the classroom.

  • was explaining
  • on the
  • threw
  • classroom

Choose the underlined part that needs correction.

At breakfast yesterday, I did my homework and my dad was reading a car magazine.

  • breakfast
  • did
  • and
  • was reading

Choose the underlined part that needs correction.

When the phone rang, we had our dinner with The Smiths.

  • When
  • had
  • with
  • The Smiths

Choose the underlined part that needs correction.

When she came to my house, I lied in bed and listening to music.

  • came to
  • lied
  • listening
  • to