Ôn luyện Ngữ pháp thi vào 10 số 43: Functions: Expressing agreement/ disagreement (Bày tỏ sự đồng tình/ không đồng tình)

12/30/2020 4:32:00 PM

Cùng bắt đầu bài học về Cách bày tỏ sự đồng tình và không đồng tình trong tiếng Anh nhé! (*Hãy xoay ngang màn hình nếu bạn dùng điện thoại nhé!)

(Bài học bao gồm nhiều trang, bạn hãy ấn vào thanh chọn trang bên dưới khung hình hoặc ấn vào mũi tên nhỏ bên cạnh số trang để xem. Vui lòng xem hết bài giảng trước khi ấn nút "Next" để làm bài tập.)

Vừa rồi, bạn đã ôn lại những kiến thức cơ bản về cách bày tỏ sự đồng tình và không đồng tình:

 • Cách bày tỏ sự đồng tình trong các trường hợp
 • Cách bày tỏ sự không đồng tình trong các trường hợp
 • Cách bày tỏ ý kiến cá nhân trong các trường hợp

Bây giờ, hãy làm thử một số câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức về các cách diễn đạt này, đã xuất hiện trong các đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 nhé!

Joana and David, two lecturers, are talking about library skills.

- Joana: “I think we should teach our students how to use the library.”

- David: “_____. Library skills will help them use resources effectively.”

 • That’s not a good idea
 • You’re absolutely wrong
 • I couldn’t agree with you more
 • You must be kidding

Peter and Mary are talking about social networks.

Peter: "Using social networks may have negative effects on students."

Mary: "_____ It distracts them from their studies."

 • You’re wrong.
 • That’s quite true.
 • I don’t quite agree.
 • I’m not sure about that.

Nancy and James are talking about their school days.

Nancy: "I think school days are the best time of our lives."

James: "______. We had sweet memories together then."

 • That's nonsense
 • Absolutely
 • I'm afraid so
 • I doubt it

Kate: "I thought the film was really boring."

Andy: "______"

 • If you like.
 • So did I.
 • I'm afraid not.
 • I do, too.

Peter and Dane are talking about environmental protection.

- Peter: “We should limit the use of plastic bags.”

- Dane: “ _____. We can use paper bags instead.”

 • I completely agree
 • It's not true
 • I don't quite agree
 • You're wrong

Ann and Peter are talking about housework.

- Ann: “I think children should be paid for doing the housework.”

- Peter: “_____. It’s their duty in the family.”

 • You’re exactly right
 • That’s what I think
 • There’s no doubt about it
 • I don’t think so

Kim and Betty are talking about a book they have read lately.

Kim: "That was an interesting book."

Betty: "_____. I couldn't go further than chapter 2."

 • No, it was fascinating
 • I don’t share your view
 • Yes, it is so informative
 • I think it will get better and better

- Tom: “I think Danny is the fastest runner in our school!”

- Peter: “______. Brian is much faster than him.”

 • No doubt about it.
 • Absolutely
 • No way
 • I think so