Hướng dẫn làm dạng bài dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

Trong các bài kiểm tra trên lớp, các em rất hay gặp dạng bài cho một số từ gợi ý, yêu cầu em tự viết thành câu hoàn chỉnh. Các em phải dùng hết những từ cho sẵn, bổ sung thêm các từ bổ trợ cần thiết, để tạo thành câu văn đầy đủ ngữ pháp và hợp lý về ý nghĩa, văn phong, sắc thái tình cảm.

Với các bài thi trắc nghiệm, yêu cầu cho dạng bài này có vẻ dễ hơn, các em chỉ cần “chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu tốt nhất được tạo ra bằng những từ cho sẵn”. Thực chất, đây vẫn là dạng bài không dễ, vì:

Sau đây, TiengAnhK12 sẽ hướng dẫn các em các bước làm dạng bài này.

Nếu đoán được ý nghĩa câu:

Bước 1: Xác định nghĩa sơ qua của câu từ những từ gợi ý.

Bước 2: Loại những phương án không phù hợp về nghĩa.

Bước 3: Dựa vào tiêu chí ngữ pháp, văn phong, sắc thái v.v.. chọn phương án tối ưu.

Ví dụ: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu đúng nhất được tạo ra bằng những từ cho sẵn:

opinion/ election/ fair

A. My opinion was fair about the election.

B. In my opinion, I think the election was fair.

C. According to my opinion, the election was fair.

D. In my opinion, the election was fair.

 

Câu trên có đại ý là “Theo ý kiến tôi, cuộc bầu cử rất công bằng”.

Trong 4 phương án, ta thấy phương án A không hợp lý về nghĩa bởi vì không thể có “ý kiến công bằng về cuộc bầu cử”.

Hai cụm từ “in my opinion” và “I think” đều dùng để diễn tả ý kiến cá nhân nên trong 1 câu chỉ được dùng một trong hai cụm từ này. Câu B có cả 2 cụm từ này nên thừa. Trong tiếng Anh, chỉ có “in my opinion” chứ không có “according to my opinion” nên C cũng bị loại. Chỉ có D là phương án tối ưu.

Nếu không đoán được nghĩa của câu:

Bước 1: Đọc 4 phương án, loại bỏ các câu sai về mặt ngữ pháp.

Bước 2: Loại các phương án không hợp lý về nghĩa.

Bước 3: Chọn 1 phương án đúng nhất xét trên các mặt về yếu tố văn hóa, sắc thái tình cảm v.v…

Ví dụ: Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với câu tốt nhất được tạo ra bằng những từ cho sẵn:

school-leavers/ choose/ college/ employment/ immediate

A. School-leavers can choose either college or immediate employment.

B. School-leavers can make a choice among college and employment immediately.

C. School-leavers can choose either college and employment immediately.

D. School-leavers can make an immediate choice of neither college nor employment.

 

Ta thấy ngay rằng phương án D sai vì cấu trúc “neither… nor” dùng trong câu mang hàm nghĩa phủ định.

Trong hai câu B và C tính từ “immediate” được đổi thành trạng từ “immediately” và bổ sung ý nghĩa cho động từ “choose”. Cả hai câu đều được hiểu là “Học sinh sau khi rời trường có thể chọn ngay lập tức học đại học hoặc đi làm”. Ý nhấn mạnh ở đây là “chọn ngay lập tức” và điều này là không hợp lý. (Chẳng hạn: Có rất nhiều học sinh suy nghĩ một thời gian mới quyết định).

Tính từ “immediate” được dùng để bổ sung ý nghĩa cho danh từ “employment”. Câu A được hiểu là “Học sinh sau khi rời trường có thể chọn học đại học hoặc đi làm ngay”. Đây chính là phương án hợp lý nhất.

Một số ví dụ luyện tập:

Câu 1: provide/ your handwriting/ legible/ test scorer/ accept/ your answer

A. Providing your handwriting is legible, the test scorer does not accept your answer.

B. Provided for your legible handwriting, the test scorer has to accept your answer.

C. Provided that your handwriting is legible, your answer will be accepted by any test scorer.

D. Providing with your legible handwriting, every test scorer must accept your answer.

Câu 2: train/ Ann/ caught/ 12.30.

A. The train Ann caught is 12.30.

B. The train which Ann caught was the 12.30.

C. The train that Ann caught was 12.30.

D. The train Ann caught which was the 12.30

Câu 3: hilltop/ have/ good/ view/ our village

A. The hilltop can make our village views better.

B. From the hilltop, our village can be well viewed.

C. From the hilltop, we can have a better view of our village.

D. From the hilltop, our village can have a better view.

Câu 4: New factories/ recommend/ open/ in depressed area.

A. New factories which was recommended to open in depressed area.

B. New factories was recommended opening in depressed area.

C. New factories which was recommended opening in depressed area.

D. New factories was recommended to open in depressed area.

Câu 5: man/ sentence/ 15 years/ prison/ he/ prove/ guilty

A. The man will get a sentence for himself to15 years in prison if he proves himself guilty.

B. The man was sentenced about 15 years in prison and proved himself guilty.

C. The man was sentenced to 15 years in prison because he had been proved guilty.

D. The man should make his final sentence after 15 years in prison as he proved himself guilty.

 

Luyện tập thêm dạng bài Dùng từ gợi ý viết thành câu với Ngân hàng câu hỏi của TiengAnhK12!