Các trạng từ liên kết thường gặp

Ở bài Tự tin với liên từ trong tiếng Anh, các bạn đã biết về chức năng của liên từ, về 3 loại liên từ trong tiếng Anh và danh sách các liên từ thường gặp. Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về chức năng trạng từ liên kết và danh sách trạng từ liên kết thường gặp nhé!

Trạng từ liên kết là gì?

Để nối các mệnh đề chính và phụ trong một câu với nhau, chúng ta dùng liên từ phụ thuộc. Còn để nối các câu trong một đoạn văn hoặc các mệnh đề chính với nhau, chúng ta dùng trạng từ liên kết

Các trạng từ liên kết thường gặp

Ảnh: Tes.com

Các trạng từ liên kết thường gặp

Các trạng từ liên kết dùng khi muốn bổ sung thêm thông tin

Các trạng từ liên kết dùng khi muốn nói đến quan hệ nhân-quả

Các trạng từ liên kết chỉ sự đối lập

Các trạng từ liên kết chỉ sự tương đồng

Các trạng từ liên kết dùng để dẫn dắt ví dụ

Các trạng từ liên kết dùng để nhấn mạnh

Các trạng từ liên kết dùng để đưa ra kết luận