Tự tin với liên từ trong tiếng Anh

Liên từ giúp lời văn thêm uyển chuyển, giúp các ý được kết nối, logic. Trong bài thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh, liên từ là một chuyên đề quan trọng các em cần nắm vững để hiểu mạch các bài đọc và  để tự tin chinh phục dạng bài viết lại/nối câu (chọn câu nghĩa tương đương hoặc chọn cách kết hợp hai câu đã cho). TiengAnhK12 tổng hợp lại dưới đây những kiến thức cơ bản cần biết về liên từ.

Liên từ (conjunction) là gì?

Liên từ là những từ dùng để nối các từ, các cụm từ, các mệnh đề, các câu với nhau. Nếu không có liên từ, ta không thể kết nối các từ, các ý để biểu đạt nội dung cho liền mạch và ăn khớp. 

Có những loại liên từ nào?

Liên từ trong tiếng Anh được chia thành 3 loại sau:

Tự tin sử dụng liên từ trong tiếng Anh

Các loại liên từ kết hợp

Như đã biết, liên từ kết hợp được dùng (ở giữa) để nối những các từ loại hoặc cụm từ/ nhóm từ cùng một loại(tính từ với tính từ, danh từ với danh từ ...), hoặc những mệnh đề ngang hàng, không phụ thuộc lẫn nhau (những mệnh đề này khi đứng một mình vẫn tạo thành một câu có nghĩa).

Có 7 liên từ kết hợp và bạn sẽ thấy rất nhớ bằng từ gợi nhớ FANBOYS:

Tự tin với liên từ trong tiếng Anh


For (vì): giải thích lý do hoặc mục đích (dùng giống because)

And (và): để bổ sung thêm

Nor (cũng không phải): dùng để bổ sung một ý phủ định vào một ý phủ định trước đó

But (nhưng): để diễn tả sự trái ngược, đối lập

Or (hoặc): để bổ sung thêm một lựa chọn

Yet (nhưng): tương tự như but, dùng để nối một mệnh đề mang ý ngược lại với mệnh đề trước đó.

Các loại liên từ tương quan (hay còn gọi là tương liên từ)

Liên từ tương quan có thể được coi như là cặp liên từ kết hợp. Đó là cặp liên từ đi với nhau, được dùng để liên kết các cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng tương đương nhau về mặt ngữ pháp. 

Gồm có:

Ví dụ:

They learn both English and French.

He drinks neither wine nor beer.

I like playing not only tennis but also football.

I don't have either books or notebooks.

I can't make up my mind whether to buy some new summer clothes now or wait until the prices go down.

Các loại liên từ phụ thuộc

Loại liên từ phụ thuộc nối kết một mệnh đề phụ với một mệnh đề chính, nhằm bổ sung ngữ nghĩa (về thời gian, cách thức, nguyên nhân, điều kiện) cho mệnh đề chính.

Những liên từ phụ thuộc sau rất hay được dùng:

Tự tin với liên từ trong tiếng Anh

As

After: sau khi

Although/ though: mặc dù

Before: trước khi

Because: bởi vì

If: nếu, giá như

Lest: sợ rằng

Chú ý: sử dụng động từ nguyên thể trong mệnh đề “lest”

Providing/ provided that: miễn là

Since

I have been here since the sun rose.

Since you are here, you can help me.

So/ so that

It was raining, so we did not go out.

I am saving money so I can buy a bicycle.

 Than: so với

Unless: trừ khi

Until/ till: cho đến khi

Whereas

Whereas this is a public building, it is open to everyone.

He is short, whereas you are tall.

Whether: hay không

While

While it was snowing, we played cards.

He is rich, while his friend is poor.

While I am not an expert, I will do my best.

As if = in a similar way

As long as

As long as we cooperate, we can finish the work easily.

He has lived there as long as I have known him.

As soon as: ngay khi

As though = in a similar way

In case: Trong trường hợp...

Or else = otherwise: nếu không thì

So as to = in order to: để

 

>> Xem thêm về mệnh đề trạng ngữ để biết thêm nhiều ví dụ về việc sử dụng liên từ phụ thuộc.

Liên từ là một phần các bạn cần đi qua trong Lộ trình tự ôn ngữ pháp tiếng Anh, thật đơn giản phải không nào?

>>> Xem tiếp: Mời các bạn đến với Câu điều kiện.